Wysokie kary za niestosowanie wymogów programu azotanowego
1 stycznia 2020 roku wysokość maksymalnych stawek za naruszenie programu będzie następująca: 2072,64 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (w tym postępowanie niezgodnie z planem nawożenia azotem); 3108,96 zł za niewłaściwe przechowywanie nawozów naturalnych; 518,16 zł za brak lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji; 518,16 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany. Rolnicy prowadzący działalność na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP powinni posiadać plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu. Powinni też prowadzić ewidencję zabiegów agrotechnicznych, związanych z nawożeniem azotem. Można to czynić w postaci papierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej, lub w postaci elektronicznej. Ewidencja powinna zawierać informacje o dacie zastosowania nawozu, rodzaju uprawy i jej powierzchni, na której został zastosowany nawóz, rodzaju nawozu, dawce nawozu oraz terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania go na terenie o dużym nachyleniu. Zarówno plan nawożenia azotem, jak i ewidencję zabiegów agrotechnicznych należy przechowywać przez 3 lata od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu. Od Wymagania programu azotanowego wchodzą ponadto w zakres zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), dlatego wszyscy rolnicy wnioskujący o płatności bezpośrednie, a także płatności obszarowe mogą być w tym zakresie kontrolowani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.