Nowe zasady w płaceniu kar za przekroczenie kwoty mlecznej

Wraz z początkiem października zmienione zostały rozporządzenie w sprawie rozkładania na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych w minionym i jednocześnie ostatnim sezonie kwotowym.


1 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.
Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku, gdy dostawca hurtowy nie może otrzymać pomocy de minimis w rolnictwie, agencja może rozłożyć na raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych przy zastosowaniu oprocentowania, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1 punkt procentowy.