Do 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych - nabór wniosków ruszył 31 października

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowane ze środków PROW 2014 - 2020.
Aby uzyskać pomoc finansową trzeba spełnić szereg warunków szczegółowo określonych w wytycznych ARiMR. Na pewno z pomocy nie będą mogli skorzystać beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013.

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się:
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
- spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

• 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
• 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
• 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z wymienionych wyżej kodów PKD należy wykonywać się przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone.

Wysokość wsparcia

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 500 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji.

W całym PROW 2014 - 2020 na taką pomoc przewidziano 260 mln zł.

Jakie inwestycje można dofinansować?

Pomoc można otrzymać na:
1) Zakup, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

a)
- przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
- ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;

2) wdrożenie systemu zarządzania jakością;
3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
4) opłaty za patenty i licencje;
5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru min. innowacyjności operacji, czy jest to operacja korzystnie wpływająca na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym wody i energii, czy jest realizowana w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.